Kalibrace jednotek Smart a Matrix

Návod pro kalibraci vyhodnocovacích jednotek Smart a Matrix

Parametry definice i kalibrace nalezneme v Menu. Do toho se dostaneme tak, že zmáčkneme souběžně tlačítka Exit a Nula (u MATRIXu je pro to specielní tlačítko - Setup) a zadáme bezpečnostní kód. U MATRIXu se vstupuje do nastavení každého parametru zmáčknutím šipky dolů, šipkou nahoru se volba opouští a šipkami do stran se volba mění. U SMARTu je pro vstup do nastavení tlačítko Enter, pro výstup tlačítko Exit a pro změny kurzory. Definice má v menu označení Def (u MATRIXu Scale Def); kalibrace Cal1(Cal Mass), respektive Cal2 (Cal mV).  

Definice váhy

Postup u SMART:

Postup u MATRIX:

Kalibrace

Máme 2 způsoby jak váhu zkalibrovat:

 1. kalibrace se známou váhou
 2. kalibrace číselná (teoretická)  

Kalibrace se známou váhou

Tento typ kalibrace je daleko přesnější, než typ teoretický. Je založen na nastavení hodnot vstupu ze snímače při zatížení nulovém a známém. Pro co nejpřesnější kalibraci je vhodné volit závaží známé o hmotnosti co nejvíce se blížící maximální kapacitě váhy.

Vlastní postup:

 1. v menu naleznem parametr CAL 1 ( u Matrix CAL MASS) a zmáčkneme Enter
 2. najedem na parametr Zero (0ero) a máme-li prázdnou váhu, popř. je-li na váze systémová nula zmáčkneme Enter Na displeji se objeví stav při nule a nápis Calib. Chceme-li nulu zadat ručně, zmáčkneme šipku dolů, zadáme ručně a zmáčkneme Enter
 3. Poté umístíme na váhu závaží o známé hmotnosti. V menu najedem na parametr Span a zmáčknem Enter. Objeví se kolonka do které zapíšeme hmotnost závaží a zmáčkneme Enter.
 4. Pro jemné doladění zisku je v menu parametr TW Span. Po najetí ne něj a zmáčknutí Enteru se objeví hmotnost s 10x větším rozlišením. Tu můžeme upravit mačkáním kurzorů vlevo a vpravo. Po stisknutí Enteru se doladění uloží. Mezi výhody tohoto typu kalibrace patří i možnost seřízení linearity. Tímto se může dost viditelně zpřesnit měření, zvláště u vysokorozsahových vah, nebo u vah s velkou maximální kapacitou (jednotky až stovky tun). Toto se provádí hlavně, je-li zjištěna nepřesnost s použitím přesných závaží a tato korekce se provádí v bodě s největší zjištěnou odchylkou.

Seřízení linearity se v menu nachází ve stejné kolonce jako číselná kalibrace.

 1. Najdeme parametr LIN a stiskneme Enter. Nabídnou se nám 3 možnosti:
  • OFF : Seřízení lin. je vypnuto
  • ON : Seřízení lin. je zapnuto
  • RESET : Seřízení je vypnuto a parametry seřízení jsou vymazány
 2. Pro výběr některé z nich ji označíme a zmáčkneme Enter
 3. V pozici ON se objeví 2 parametry
  • Do LIN_M se zadá hodnota známého závaží a stiskne se Enter
  • V LIN_I se, po zmáčknutí Enteru, zobrazí tato hodnota na displeji

POZOR: Můžeme použít pouze jeden linearizační bod, je proto vhodné dát si tu práci a nalézt bod s největší odchylkou, aby zpřesnění bylo co nejpatrnější. Je také dobré před započetím linearizace zadat do kolonky LIN parametr RESET, abychom zrušili stávající nastavení.    

Kalibrace číselná (teoretická)

I když je méně přesná než kalibrace se známou váhou, je také hojně používána a to všude tam, kde není, z různých důvodů, přítomnost známého závaží možná. Principielně jde o to, že se určí známá nula a poté se dodají údaje o počtu a citlivosti připojených snímačů sil a o parametrech systému a jednotka si matematicky určí koeficient převodu.

Postup:

 1. Naleznem parametr LCAP, do kterého se udává celková kapacita snímačů (Emax) v systému použitých ( je-li jich více nežli jeden, jejich kap. se sčítá), pozor, ve stejných jednotkách, jakých bylo užito v MAX a DIV, v nastavení definice váhy.
 2. Pak nalezneme parametr LNUM a stiskaneme Enter. Zde zadáme počet snímaných bodů (snímačů) a stisknutím Enteru uložíme.
 3. L Sn parametr uvádí nominální citlivost snímačů. Je doporučeno používat snímače s co nejpodobnější citlivostí, pokud jsou různé vypočítá se jejich průměr.
 4. Parametrem ZERO nastavíme nulu na váze. Tuto můžeme zadat buď sejmutím všech závaží z váhy a stisknutím Enteru, nebo ručně zadat. Provedem to tak, že zmáčkneme Enter a objeví se nám současnáí nula systému. Poté stisknem šipku dolů, zadáme hodnotu a Enter. Tím se nám nastavení uloží.
 5. PAR. RESET - Pozor na tento parametr, po jeho aktivování se nastavení převede do default konfigurace a všechna předchozí nastavení budou smazána.