Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UTILCELL, s.r.o.
IČ: 607 14 611, se sídlem: Ostrovačice, nám. V. Mrštíka, PSČ 664 81

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností UTILCELL, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a druhými stranami (dále jen „kupující“).
1.2. Jednotlivá ustanovení smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito VOP. Uzavřením smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouvy jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího učiněných
telefonicky na tel. číslech: 546 427 053, 546 427 059, 546 427 063
faxem na čísle: 546 427 212
emailem na adresu secretary@utilcell.com
písemně na adresu sídla prodávajícího
u obchodního zástupce
v provozovně prodávajícího
2.2. Závazná objednávka kupujícího by měla obsahovat:
identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení/obchodní firmu, bydliště/sídlo/místo podnikání, rodné číslo/ IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon a email kupujícího,
přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží – kód zboží dle ceníku, jednotkovou cenu a počet objednávaných kusů zboží,
způsob dodání zboží,
způsob úhrady,
datum objednání
podpis oprávněné osoby,
další údaje, které kupující považuje za důležité
Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.
2.3. Prodávající na základě řádné závazné objednávky kupujícího vydá kupujícímu potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky.
2.4. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká zejména situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.
2.5. Kupující je oprávněn závaznou objednávku stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze pokud nedošlo k odeslání objednaného zboží kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s poskytováním plnění.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas v souladu s přijatou závaznou objednávkou ve sjednaném místě plnění.
3.2. Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, převzetí písemně potvrdit a včas zaplatit za zboží kupní cenu dle předem sjednaných podmínek.

4. Cena
4.1. Kupní cena zboží dodávaného kupujícímu v souladu se smlouvou je stanovena na základě ceníků prodávajícího platných v době objednání zboží. Je povinností kupujícího seznámit se s platnými ceníky prodávajícího dostupnými v provozovně prodávajícího, u obchodních zástupců nebo zaslanými na žádost kupujícího emailem. V podrobnostech platí dohoda smluvních stran s obchodním zástupcem, kdy kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.
4.2. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku přijetí. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu sdělena vždy platná cena pro danou objednávku.
4.3. V kupní ceně není zahrnuto DPH, náklady na dopravu ani další možné náklady. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím nebo dohodou smluvních stran.

5. Platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
5.1. Kupující hradí platbu v hotovosti, na dobírku nebo bankovním převodem na účet prodávajícího podle data splatnosti uvedeného na faktuře (zpravidla 30 dní), která je zaslána spolu se zbožím. Není-li způsob placení mezi stranami dopředu sjednán, určí tento způsob prodávající a vyznačí jej na faktuře.
5.2. Faktura obsahuje náležitosti v souladu s platnými právními předpisy.
5.3. Za provedenou úhradu se považuje až její připsání na bankovní účet prodávajícího.
5.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
5.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. Pokud je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

6. Dodání zboží

6.1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží zpravidla do 15 dnů od přijetí závazné objednávky. V případě delších dodacích termínů je termín konzultován s kupujícím.
6.2. V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající na skladě, bez zbytečného odkladu jej obstará. O této skutečnosti prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí kupujícího a zároveň mu sdělí předpokládaný termín dodání zboží. Pokud kupující nevznese bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto vyrozumění písemně námitky proti sdělenému předpokládanému termínu dodání, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.
6.3. Místem dodání zboží je sídlo nebo provozovna prodávajícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.
6.4. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.
6.5. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu v této souvislosti vznikly.
6.6. V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v sídle či provozovně prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listě.
6.7. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 ObchZ a případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu zpravidla telefonicky, e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.
6.8. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce, případně převzetí zboží jako celek odmítnout, poté ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

7. Sankce
7.1. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z celkové dlužné částky od prvního dne prodlení do zaplacení.
7.2. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
7.3. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.
7.4. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 35 dní, předá prodávající řešení pohledávky kupujícího společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle kupujícímu předžalobní upomínku, za kterou je kupující povinen zaplatit společnosti Law assist s.r.o. částku v minimální výši 2 500 Kč.

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
8.1. Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn od smlouvy s kupujícím odstoupit.
8.2. Kupující spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů počíná běžet následující den po převzetí zboží. Nelze odstoupit od smlouvy pokud by se jednalo o dodávku zboží vyrobeno nebo zakázkově upraveno na přání objednatele dle speciálních specifikací.
8.3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu na adresu místa podnikání nebo na email secretary@utilcell.com nejpozději v poslední den této lhůty. Toto oznámení musí obsahovat:
projev vůle kupujícího odstoupit od smlouvy
adresu kupujícího
uvedení bankovního účtu, na který má být zaslána vrácená kupní cena zboží
datum a podpis
8.4. Kupující je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží povinen splnit následující podmínky:
zboží musí být nepoškozené
musí být kompletní, a to včetně veškerého příslušenství a originálního obalu
musí být doručeno na adresu sídla prodávajícíhi nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží
zboží nesmí být zasláno na dobírku
8.5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
8.6. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody.
8.7. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8.8. Zaplacenou kupní cenu obdrží kupující zpět nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

9. Reklamace
9.1. Záruka na zboží činí 2 roky. Je poskytována pouze na vady materiálu nebo zpracování. Za vadu materiálu či zpracování se nepovažuje poničení zboží v důsledku neodborné montáže a instalace.
9.2. V případě reklamace je prodávající povinen:
vyplnit RMA formulář (dostupný zde) a vyžádat si RMA číslo
reklamované zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího, se zbožím je nutné zaslat kopii dodacího listu a RMA formálář
prodávající se zavazuje informovat prodávajícího o průběhu reklamačního řízení

10. Ostatní ujednání
10.1. Jestliže kterékoli ustanovení těchto VOP bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP.
10.2. Prodávající je oprávněn provést změny nebo úpravy těchto VOP. Na tuto změnu upozorní kupujícího v rámci webové prezentace www.utilcell.com vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adrese www.utilcell.com oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud kupující nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za kupujícím odsouhlasenou a je vůči kupujícímu účinná dnem účinnosti změny VOP.
10.3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.
10.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.8.2013.