Měření sil ve směru jiném, než kolmém

Informace o měření sil ve směru jiném, než je směr kolmý na měřící rovinu

Někdy se dostaneme do situace, kdy je třeba měřit sílu, která není kolmá na měrnou rovinu, ale je k ní orientována pod úhlem menším než 90o - viz. obrázek níže. Je-li síla orientována nad úroveň měřící roviny, vnáší do měření záporné hodnoty a chování snímačů sil je v tomto případě těžko určitelné.

Měření je pak možné, je třeba však použít přepočet a také je třeba počítat s tím, že do celého měření je vnesena chyba způsobená nerovnoběžností vektorů měřené a gravitační síly. Vzorec pro přepočet naměřené hodnoty na hodnotu skutečnou:               

FSK =  FNAM  / sinα

kde FNAM je hodnota, která byla naměřena, FSK je skutečná velikost síly a úhel α je úhel odklonu síly od roviny měření. Je-li úhel roven 90° je sinα = 1, takže se s ním ve výsledku nepočítá.

Měření takovýchto sil není úplně nejpřesnější - kvůli již zmíněnému odklonu vektorů měřené a gravitační síly - také je třeba pracovat s přesnou znalostí úhlu - změní-li se v průběhu měření tento úhel, změní se i převodní koeficient sina. Je také nezbytné zvolit vhodný typ snímače. Pro tuto variantu se hodí nejlépe snímače platformové ( tzv. singlepointy ) a to kvůli jejich toleranci nestředného zatížení. V každém případě s sebou tento typ měření nese rizika snížení přesnosti měření. Toto snížení bude ovlivněno použitými snímači, použitou metodou převodu a příslušenstvím zajišťujícím bezproblémový chod. Odstraňování negativních vlivů tohoto způsobu měření je poté technologický problém, který se dá postupným dolaďováním systému eliminovat.

Jedním z důležitých kroků je i kalibrace. Postup pro kalibraci snímače, který je používán v jiném směru, než ve směru působení gravitační síly naleznete zde.